Onze Vader

Onze Vader

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.

http://www.nieuwonzevader.be

Maar als je bidt, ga dan je binnenkamer in, doe de
deur dicht, bid tot je Vader, die in het verborgene is;
en je Vader, die in het verborgene ziet, zal het je lonen.
Gebruik bij het bidden geen omhaal van woorden
zoals de heidenen, want die menen dat ze vanwege
hun talrijke woorden verhoord zullen worden.

Neem daar geen voorbeeld aan, want jullie Vader
weet wat je nodig hebt, voordat je het Hem vraagt.

Mt 6,6-8