Zondagse lezing

Zondag 17 december 2017 - Derde zondag van de advent – B

Jes. 61, 1-2a.10-11     De Heer laat zijn glorie ontluiken
Joh. 1, 6-8.19-28        Midden onder u staat Hij die gij niet kent

  6Er trad een mens op, een gezondene van God; zijn naam was Johannes. 7Deze kwam tot getuigenis, om te getuigen van het Licht, opdat allen door hem tot geloof zouden komen. 8Niet hij was het Licht, maar hij moest getuigen van het Licht. 9Het ware Licht, dat iedere mens verlicht, kwam in de wereld.

Het getuigenis van Johannes de Doper
19Dit dan is het getuigenis van Johannes, toen de Joden uit Jeruzalem priesters en levieten naar hem toe zonden om hem te vragen: “Wie zijt gij?” 20Daarop verklaarde hij zonder enig voorbehoud en met grote stelligheid: “Ik ben de Messias niet.” 21Zij vroegen hem: “Wat dan? Zijt gij Elia?” Hij zei: “Dat ben ik niet.” “Zijt gij de profeet?” Hij antwoordde: “Neen.” 22Toen zeiden zij hem: “Wie zijt gij dan?” Wij moeten toch een antwoord geven aan degenen die ons gestuurd hebben. Wat zegt gij over uzelf?” 23Hij sprak: “Ik ben, zoals de profeet Jesaja het uitdrukt, de stem van iemand die roept in de woestijn: Maakt de weg recht voor de Heer!” 24De afgezanten waren uit de kring van de Farizeeën. Zij vroegen hem: 25“Wat doopt gij dan, als gij de Messias niet zijt, noch Elia, noch de profeet?” 26Johannes antwoordde hun: “Ik doop met water, maar onder u staat Hij die gij niet kent, 27Hij die na mij komt; ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken.” 28Dit gebeurde te Betanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes aan het dopen was.