Zondagse lezing

Zondag 20 oktober 2019 - 29ste zondag door het jaar – C
Ex. 17, 8-13 'Mozes hield zijn armen omhoog geheven'
 Lc. 18, 1-8 'Zou God geen recht verschaffen aan zijn uitverkorenen?'

HET VOLHARDEND GEBED
1Hij leerde hun in een gelijkenis dat zij steeds moesten bidden en daarin niet versagen. 2Hij zei: 'Er was eens in een zekere stad een rechter, die zich om God noch gebod bekommerde. 3Er was ook een weduwe in die stad die herhaaldelijk bij hem kwam met het verzoek: Verschaf mij recht ten opzichte van mijn tegenstander. 4Een tijdlang wilde hij niet, maar daarna zei hij bij zichzelf: Al bekommer ik mij om God noch gebod, 5toch zal ik die weduwe recht verschaffen om niet langer geplaagd te worden door haar eindeloze bezoeken.' 6En de Heer sprak: 'Hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt! 7Zou God dan geen recht verschaffen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen en naar wie Hij genadig luistert? 8Ik zeg u: Hij zal hun spoedig recht verschaffen. Maar: zal de Mensenzoon bij zijn komst het geloof op aarde vinden?”